Algemene voorwaarden

1. Algemeen
2. Offertes/Totstandkoming overeenkomst
3. Tarieven
4. Betalingscondities
5. Annuleringsbeding
6. Intellectuele eigendom
7. Instrumentarium
8. Verplichtingen de klant
9. Verplichting Rommelen & Trommelen
10. Verzekeringen
11. Overmacht
12. Aansprakelijkheid
13. Einde overeenkomst
14. Vrijwaring
15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Algemeen
1.1. Definities:
Aanbod: De workshop(s)/voorstelling(en) die Rommelen & Trommelen aanbiedt.
Instrumentarium: Alle benodigdheden en toebehoren die Rommelen & Trommelen voor de
workshop inzet (o.a. instrumenten, attributen, geluidsversterking, bekabeling).
Offerte: Een optie met kostenindicatie van Rommelen & Trommelen met daarin een
omschrijving van het aanbod en de uitvoering ervan.
Overeenkomst: De door de klant ondertekende Rommelen & Trommelen offerte of de
toezegging per e-mail waarmee doorgang van het, zoals in de offerte aangegeven aanbod,
officieel wordt overeengekomen.
Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Rommelen & Trommelen een overeenkomst
sluit of wenst te sluiten, of aan wie Rommelen & Trommelen een aanbieding doet.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten,
alsmede de uitvoering en facturering.

1.3. De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de kwaliteiten, mogelijkheden en
beperkingen van Rommelen & Trommelen.
1.4. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke
verklaring (bijvoorbeeld per e-mail) van en/of aanvaarding door Rommelen & Trommelen,
hetgeen dan – tenzij anders vermeld – uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.
1.5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook,
blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te
zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking overeenkomt
met voornoemde bepaling.
1.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene
Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van
deze Algemene Voorwaarden.
1.7. Indien Rommelen & Trommelen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Rommelen & Trommelen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.8. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van derden of andere
voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Offertes/Totstandkoming overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als
uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders wordt
aangegeven.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand indien Rommelen & Trommelen een opdracht van de
klant schriftelijk aanvaardt of indien door Rommelen & Trommelen een uitvoering aan een
opdracht wordt gegeven.
2.3. Het aanbod dat overeengekomen is, is bindend voor beide partijen in de zin der wet.
Rommelen & Trommelen is verplicht de overeenkomst naar beste uit te voeren, waarbij de
klant verplicht is tot het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Bovendien dient de klant zorg te dragen voor een veilige arbeidsomgeving, binnen de
vastgestelde wettelijke normen.
2.4. Rommelen & Trommelen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van
redenen te weigeren, dan wel deze eerst te accepteren na verstrekking door de klant van
afdoende zekerheden voor de nakoming door de klant van zijn verplichtingen.
2.5. Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken
en/of toezeggingen naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van
Rommelen & Trommelen, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk door Rommelen &
Trommelen zijn bevestigd.
2.6. De klant kan een vrijblijvende optie nemen op een uitvoeringsdatum van het aanbod.
Rommelen & Trommelen verplicht zich de betreffende datum gedurende 30 dagen na
ontvangst van het verzoek te reserveren. Bij andere potentiële opdrachten dient Rommelen
& Trommelen de betreffende datum eerst aan te bieden aan de klant, welke de optie

geplaatst heeft en dus het eerste recht van boeking heeft. Is de optie niet binnen de
overeengekomen termijn omgezet in een overeenkomst, dan is Rommelen & Trommelen
gerechtigd bij afloop van de termijn deze zonder nadere berichtgeving te annuleren.
2.7. Wanneer er sprake is van een overeenkomst en na de datum van ondertekening vindt
een wijziging in het aantal deelnemers plaats, dan dient de klant dit te allen tijde aan
Rommelen & Trommelen door te geven. Een dergelijke wijziging zal hoogstwaarschijnlijk een
tariefwijziging tot gevolg hebben, waarvan de klant uiteraard schriftelijk op de hoogte zal
worden gebracht.
2.8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Rommelen & Trommelen daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Rommelen & Trommelen anders aangeeft.
2.9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rommelen & Trommelen niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Rommelen & Trommelen een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
of te leveren zaken.
2.11. Tenzij schriftelijk is overeengekomen, kan de overeenkomst niet tussentijds worden
beëindigd.


3. Tarieven
3.1. Educatieve diensten voor deelnemers tot 21 jaar, inclusief secundaire kosten zoals
reiskosten en materiaalkosten, zijn vrijgesteld van btw. Diensten voor deelnemers boven de
21 jaar zijn onderhevig aan het 21% btw tarief. Publiek toegankelijke voorstellingen zijn
onderhevig aan het 9% btw tarief.
3.2. De tarieven van het aanbod zijn onderhevig aan prijsstijgingen. Dit betekent dat de klant
voor nieuwe opdrachten geen aanspraak kan maken op tarieven uit het verleden.
3.3. De tarieven van het aanbod zijn gebaseerd op een tijdschema zonder pauzes of met
korte pauzes. Wanneer na de prijsopgave door Rommelen & Trommelen blijkt dat er extra
pauzes en of ‘tussenuren’ moeten worden ingevoegd, dan zal Rommelen & Trommelen de
offerte hierop aanpassen.
3.4. Genoemde prijzen op de Rommelen & Trommelen in prijsopgaves/offertes zijn exclusief
reiskosten en exclusief eventuele parkeerkosten, tenzij expliciet anders vermeld.
3.5. Wanneer door schuld van de klant het realiseren van het aanbod meer tijd in beslag
neemt dan gespecificeerd en/of een bijgevoegd rooster/tijdschema dan kan Rommelen &
Trommelen hiervoor extra kosten in rekening brengen. Enkele voorbeelden van dergelijke
situaties zijn:
3.5.1. Noodgedwongen doorwerken van Rommelen & Trommelen medewerkers
tijdens geplande pauzes;

3.5.2. Prepareren van workshop- en/of presentatieruimtes door Rommelen &
Trommelen medewerkers waar de klant dit heeft verzuimd te prepareren.
3.5.3. Opbouwen en/of bedienen van apparatuur door Rommelen & Trommelen
medewerkers waar de klant dit heeft verzuimd te prepareren
3.5.4. Onvoorziene op- en afbouwtijd doordat workshopruimtes steeds moeten
worden gewisseld en/of doordat een presentatieruimte zich in een ander gebouw
dan de workshopruimtes bevinden;


4. Betalingscondities
4.1. Rommelen & Trommelen zal na realisering van het aanbod factureren. Hierbij verplicht
de klant de factuur te voldoen binnen de gestelde termijn, welke is vastgelegd op 30 dagen
na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen zullen zonder compensatie,
verrekening en/of recht van opschorting voldaan worden.
4.3. De klant die binnen de gestelde termijn nog niet of niet volledig heeft betaald is, zonder
dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en over het opeisbare bedrag
de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Deze rente voor
handelstransacties bedraagt 12% sinds 1 juli 2023. Tevens is de klant verplicht de kosten
verbonden aan de incasso van de niet betaalde factuur te betalen.
4.4. Indien Rommelen & Trommelen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient de klant ook deze te vergoeden.


5. Annuleringsbeding
5.1. Indien het aanbod door onverwachte redenen van de zijde van Rommelen &
Trommelen, zoals ziekte van een van de medewerkers van Rommelen & Trommelen of door
Rommelen & Trommelen ingeschakelde derden, of andere dringende redenen geen
doorgang kan vinden, dan zal Rommelen & Trommelen zich inspannen, om indien mogelijk
een vervanger te sturen, die de overeengekomen opdracht onder dezelfde voorwaarden kan
uitvoeren.
5.2. Sommige activiteiten van Rommelen & Trommelen zijn sterk afhankelijk van droge
weersomstandigheden. Indien het regent kan een dergelijke workshop niet doorgaan in
verband met de veiligheid, tenzij de gelegenheid wordt geboden om de workshop in een
overdekte locatie te laten plaatsvinden. Het weer in Nederland is zo wisselvallig dat daardoor
een workshop zelfs op de dag van het evenement kan worden geannuleerd door Rommelen
& Trommelen. In een dergelijk geval vervallen alle verplichtingen tussen Rommelen &
Trommelen en de klant behalve de betalingsverplichting.
5.3. Een overeenkomst kan – voor de volledige uitvoering van het aanbod – door de klant
worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van een
percentage van de overeengekomen prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de
overeengekomen uitvoeringsdatum waarop annulering plaatsvindt volgens de navolgende
staffels:
5.3.1. Bij annulering tot 14 dagen voor het evenement: 50 %;
5.3.2. Bij annulering in de laatste 14 tot 3 dagen voor het evenement: 75 %;

5.3.3. Bij annulering vanaf 3 dagen voor aanvang van het evenement of op de dag
van evenement: 100 %.


6. Intellectuele eigendom
6.1. Rommelen & Trommelen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar
toekomen op grond van de auteurswet en alle andere intellectuele eigendomsrechten van
Rommelen & Trommelen.
6.2. Alle door Rommelen & Trommelen verstrekte stukken, zoals programma’s, formats,
aanbiedingen etc., alsmede de rechten daarop blijven eigendom van Rommelen &
Trommelen, ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening zijn
gebracht. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Rommelen & Trommelen
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.


7. Instrumentarium
7.1. De eventuele levering van het instrumentarium voor het aanbod vindt plaats op het
vooraf overeengekomen adres van de workshoplocatie, zoals beschreven in de
mailcorrespondentie.
7.2. De klant is verplicht om toe te zien op veilige opslag van het instrumentarium en het
gebruik van het instrumentarium door de deelnemers.
7.3. Indien door Rommelen & Trommelen of door Rommelen & Trommelen ingeschakelde
derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door
die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rommelen & Trommelen
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rommelen &
Trommelen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Rommelen & Trommelen zijn verstrekt, heeft Rommelen &
Trommelen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant
in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant de
gegevens aan Rommelen & Trommelen ter beschikking heeft gesteld. Rommelen &
Trommelen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rommelen &
Trommelen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


8. Verplichtingen de klant
8.1. De klant is verplicht het instrumentarium als een goed rentmeester en overeenkomstig
de instructies van Rommelen & Trommelen of door Rommelen & Trommelen ingeschakelde
derden te gebruiken en zorg te dragen voor een passende en veilige opslag.
8.2. De klant is verplicht Rommelen & Trommelen medewerkers of door Rommelen &
Trommelen ingeschakelde derden te allen tijde toegang te verlenen tot de plaats waar het
instrumentarium zich bevindt.

8.3. De klant verbindt zich het instrumentarium uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het
doel waarvoor het is bestemd op de daartoe geëigende plaats(en).
8.4. De klant is niet gerechtigd het instrumentarium aan derden (onder) te verhuren en/of in
bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.5. De klant is niet gerechtigd rechten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over
te dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen.
8.6. De klant is verplicht het instrumentarium adequaat te doen verzekeren tegen de
gebruikelijke risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname,
vernietiging en/of beschadiging en tegen schade anderszins. Alle kosten voor deze schade
of verzekering zijn voor rekening van de klant.
8.7. Wanneer de klant het aanbod gedeeltelijk of geheel in de buitenlucht wil laten
plaatsvinden, dan dient de klant te zorgen voor een deugdelijke overkapping die het
instrumentarium beschermt tegen weersinvloeden. Tevens dient de klant te zorgen voor een
alternatieve, nabijgelegen binnenruimte die beschikbaar is in het geval van slecht weer. De
klant en Rommelen & Trommelen overleggen over wanneer deze binnenruimtes in gebruik
dienen te worden genomen waarbij Rommelen & Trommelen de doorslaggevende stem
heeft. Schade aan het instrumentarium door weersinvloeden dient de klant te vergoeden.
8.8. De klant draagt zo nodig zorg voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor
het laten plaatsvinden van het evenement en de bijbehorende geluidsoverlast.
8.9. De klant draagt zo nodig zorg voor afdracht van gelden aan auteursrechtenorganisaties
zoals BumaStemra voor de muziek die publiekelijk wordt afgespeeld tijdens het evenement.


9. Verplichting Rommelen & Trommelen
9.1. Rommelen & Trommelen zal zich inspannen om de haar opgedragen opdracht naar
beste kunnen uit te voeren. Op Rommelen & Trommelen rust uitdrukkelijk een
inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis.
9.2. Rommelen & Trommelen heeft te allen tijde het recht (deel)werkzaamheden/opdrachten
door derden te laten uitvoeren.

10. Verzekeringen
10.1. Het volledige evenement inclusief het aanbod van Rommelen & Trommelen is voor
rekening en risico van de klant. De klant dient voorafgaand aan het evenement een afdoende
verzekering af te sluiten ten behoeve van het evenement, het aanbod en gezondheidsrisico’s
van deelnemers.
10.2. Deelname aan de activiteiten van Rommelen & Trommelen is op eigen risico.
Rommelen & Trommelen gaat ervan uit dat alle deelnemers een ziektekostenverzekering en
een aansprakelijkheidsverzekering hebben.
10.3. Alle schade aan het instrumentarium, waaronder verlies of diefstal, of door of met het
instrumentarium veroorzaakt is voor rekening en risico van de klant, tenzij er sprake is van
door de klant bewezen opzet of grove schuld van Rommelen & Trommelen of door
Rommelen & Trommelen ingeschakelde derden, waarvan in ieder geval geen sprake is bij

onjuiste, niet of niet tijdige inspectie van het instrumentarium door de klant. Bij diefstal is de
klant verplicht de catalogusprijzen van het instrumentarium aan Rommelen & Trommelen te
vergoeden, onverminderd de overige rechten van Rommelen & Trommelen.


11. Overmacht
11.1. In geval Rommelen & Trommelen door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk na te komen of de aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk te
verrichten, is Rommelen & Trommelen gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat Rommelen & Trommelen gehouden is aan de klant enige schade te
vergoeden.
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Rommelen & Trommelen geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Rommelen & Trommelen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van Rommelen & Trommelen of van de door
Rommelen & Trommelen ingeschakelde derden daaronder begrepen. Rommelen &
Trommelen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rommelen & Trommelen
zijn verbintenis had moeten nakomen.
11.3. Rommelen & Trommelen schiet evenmin tekort indien een gebrek is ontstaan door of
het gevolg is van omstandigheden waar Rommelen & Trommelen geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
11.4. Indien de overmacht situatie langer dan 7 dagen voortduurt heeft de klant het recht de
overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van
een termijn van 2 dagen.
11.5. Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de klant niet van
haar verplichtingen de reeds geleverde prestaties te betalen.


12. Aansprakelijkheid
12.1. Rommelen & Trommelen kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche
mag worden verwacht, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het uitblijven van het
resultaat waar de inspanningen van Rommelen & Trommelen eventueel op gericht waren.
Rommelen & Trommelen is uitsluitend aansprakelijk indien haar handelen niet in
overeenstemming is met het handelen dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend
vakgenoot van Rommelen & Trommelen zou hebben verricht.
12.2. Rommelen & Trommelen is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Rommelen & Trommelen is uitgegaan van door of namens de klant
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3. Het aanbod van Rommelen & Trommelen kan worden uitgevoerd door zelfstandige
artiesten, docenten en kunstenaars. Rommelen & Trommelen is niet aansprakelijk voor enige
schade veroorzaakt door een fout of enig handelen van de door hem ingeschakelde derden.
Rommelen & Trommelen is als organisator slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan

door toerekenbare tekortkoming op het gebied van organisatie en coördinatie van het
evenement, voor zover niet uitgevoerd door de eerdergenoemde zelfstandige.
12.4. Indien Rommelen & Trommelen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is
de aansprakelijkheid van Rommelen & Trommelen beperkt tot het bedrag der uitkering van
zijn verzekeraar in voorkomend geval. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in
een voorkomend geval niet zou uitkeren, maar er desondanks sprake is van
aansprakelijkheid van Rommelen & Trommelen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de
waarde van de facturen die voor de werkzaamheden, waarin Rommelen & Trommelen
toerekenbaar tekort is geschoten, in rekening zijn gebracht.
12.5. Rommelen & Trommelen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.


13. Einde overeenkomst
13.1. Rommelen & Trommelen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang
schriftelijk te beëindigen indien:
13.1.1. Het faillissement van de klant wordt aangevraagd, de klant surseance van
betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt;
13.1.2. Beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de klant
wordt gelegd;
13.1.3. De klant komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
13.1.4. De klant (een deel van) haar bedrijf overdraagt of de zeggenschap in haar
bedrijf verandert;
13.1.5. De klant de bedrijfsvoering staakt;
13.1.6. De klant enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de
voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt;
13.1.7. Mocht zich een dezer situaties voordoen, dan is de klant terstond verplicht
Rommelen & Trommelen hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het staat
Rommelen & Trommelen dan vrij om of de overeenkomst terstond te beëindigen of
alle gelden welke de klant op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten
door Rommelen & Trommelen verschuldigd is, terstond op te eisen, zonder dat
daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
13.2. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst
voldoet, is Rommelen & Trommelen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de schade
die zij ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten van de zijde van de klant lijdt, te
vorderen van de klant.


14. Vrijwaring
14.1. De klant vrijwaart Rommelen & Trommelen voor alle aanspraken die derden mochten
doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het
gebruik door de klant van de diensten van Rommelen & Trommelen.


15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Alle met Rommelen & Trommelen gesloten overeenkomsten vallen onder het
Nederlands recht, evenals eventuele niet contractuele verbintenissen die tussen de klant en
Rommelen & Trommelen tot stand mochten komen.
15.2. Eventuele geschillen tussen de klant en Rommelen & Trommelen zullen bij uitsluiting
worden beoordeeld door de rechtbank.